MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 - TARAFLAR

SATICI

 • Satıcı İsim/Unvanı: Necixs Tekstil Paz.San.Tic.Ltd.Şti. (bundan böyle ‘’Satıcı’’ veya‘’Necixs’’ olarak anılacaktır.)
 • Satıcı’nın Açık Adresi: Kazım Karabekir Mah. 2.Kibar Sk. No: 29 İç Kapı No: 1  Yıldırım/ BURSA
 • Satıcı’nın Telefonu: 0224 360 06 84
 • Satıcı Mersis No: 0191059451600012
 • Satıcı internet adresi: www.necixs.com
 • Satıcı E-Posta Adresi: [email protected]
   

Tüketici tüm taleplerini yukarıda bilgileri yazılı firmaya iletecektir.

ALICI

 • Adı – Soyadı  :  ………… bundan böyle ‘’Alıcı’’ olarak anılacaktır.
 • Adresi  :
 • Telefon  :
 • E-Posta :
   

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Kanun’dan ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
 

MADDE 2- SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusunu; Alıcı’nın, Satıcı Necixs Şirketi’ne ait www.necixs.com alan adlı web sitesinden (“Websitesi”), Satıcı’ya ait mal veya hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Sözleşme’de belirtilen niteliklere sahip mal veya hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi oluşturur.
 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1 Sözleşme konusu ürün …. Adet sipariş edilecektir ve özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Ürün Kodu Ve Adı

Adet

Birim Fiyatı

Birim İndirimi

Toplam Satış Tutarı

Vade Farkı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 • Kargo hariç toplam ürün bedeli:
 • Kargo Ücreti:
 • Kargo Dahil Toplam Bedeli:
 • Ödeme Şekli ve Planı:
 • Alınan Vade Farkı:
 • Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:
   

3.2 Sözleşme bedeli taraflarca …. Lirası olarak kararlaştırılmıştır. Alıcı taraf, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise Ürün’ü teslim almadan önce bedeli tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye etmediği takdirde Satıcı sözleşmeyi tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve teslimat yükümlülüğü ortadan kalkar. Söz konusu ürün bedeli, ödeme koruma sistemi kapsamında satıcı Necixs tarafından Alıcı’dan tahsil edilmektedir.
 

MADDE-4 MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, Alıcı’nın Satıcı’dan satın almış olduğu mal veya hizmetin Alıcı’ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal, Alıcı’nın sipariş formunda ve işbu Sözleşme’de belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilecektir.

Teslimat Bilgileri : Ad/soyad Adres Telefon Mail

Fatura Bilgileri : Ad/soyad Adres Telefon Mail
 

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı’ya aittir.

Satıcı, Websitesi’nde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı’ya ait olacaktır.

Teslimat, alıcı tarafından sözleşme bedelinin satıcıya ödenmesi ile birlikte en fazla ….gün içinde satıcı tarafından gerçekleştirilir.

Malın teslimatı; ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır.

Satıcı, sipariş konusu mal veya hizmetin ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, mal veya hizmeti, Alıcı tarafından mal veya hizmetin sipariş edilmesinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder.

Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde Satıcı bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir.

Fatura, ürünlerin teslimi esnasında alıcı tarafa teslim edilecektir.
 

MADDDE 6- ALICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı, Websitesi’nde yer alan Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcılar, tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerini kullanarak ve/veya Websitesi üzerinden ulaştırabilirler.

Alıcı, işbu Sözleşme’yi ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcı’ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı’nın, teslim edildiği esnada tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olduğu açıkça belli olan Sözleşme konusu mal veya hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir.

Mal veya hizmetin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal veya hizmetin bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal veya hizmeti 3 (üç) gün içinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.
 

MADDE 7- SATICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin tüketici mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

Sözleşme konusu mal veya hizmet, Alıcı’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

Satıcı tarafından kendisi ile paylaşılacak olan ve 6698 sayılı yasa ve ilgili sair yasalar kapsamında Kişisel Veri olarak tanımlanan her türlü veriyi ancak ve sadece işbu sözleşmenin ifası ve yasal düzenlemeler kapsamında kullanmakla yükümlüdür.

işbu sözleşmenin ifası sırasında öğrendiği bilgilerin gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür.
 

MADDE 8- CAYMA HAKKI

Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, mal satışına ilişkin işlemlerde teslimat tarihinden itibaren, hizmet satışına ilişkin işlemlerde satın alma tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Alıcı, malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim bu süre içinde satıcı tarafa yöneltilmiş olması yeterlidir.

Alıcı teslim aldığı taşınır malı olağan bir gözden geçirmenin gerektiği ölçüde kullanabilir aksi halde cayma hakkının kullanılması mümkün değildir.

Alıcı, cayma hakkını websitesi üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Alıcı’nın ilgili sayfada yer alan iade talep formunu doldurup satıcının iade adres bilgilerini alarak, cayma hakkını kullandığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi gerekmektedir.

Mal ile beraber faturasının, malın kutusunun, ambalajının, varsa standart aksesuarları, mal ile birlikte hediye edilen diğer ürünlerin de eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilmesi gerekmektedir.

Alıcı, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

Alıcı cayma hakkını Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Satıcı’ya aittir.

Alıcı’nın iade edeceği malı Ön Bilgilendirme Formu veya sözleşmede belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasından itibaren 14 (on dört) gün içerisinde (malın Satıcı’nın iade için belirttiği taşıyıcı aracılığıyla geri gönderilmesi kaydıyla), Alıcı’nın ilgili mal veya hizmete ilişkin Satıcı’ya yaptığı tüm ödemeler Alıcı’ya satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve tüketiciye herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden ve tek seferde iade edilecektir.

Kredi kullanılarak yapılan alışverişlerde, cayma hakkının usulüne uygun kullanıldığı durumlarda ürün bedeli kredi ile ilişkili hesaba iade edilecektir.
 

MADDE 9- CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Mevzuat uyarınca Alıcı aşağıdaki hallerde cayma hakkını kullanamaz:

Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde;

Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde;

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).
 

MADDE 10 - HASAR , AYIBA KARŞI TEKEFFÜL VE MÜCBİR SEBEPLER

10.1 – HASAR: Kanundan durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullarından doğan ayrık haller dışında satılanın yarar ve hasarı taşınır satışlarında zilyetliğin devri anına kadar satıcıya aittir. Taşınır satışlarında alıcının satılanın zilyetliğini devralma temerrüde düşmesi durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hesabı alıcıya geçer. Satıcı alıcının isteği üzerine ifa yerinde başka bir yere gönderirse yarar ve hasarın satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.

10.2- AYIBA KARŞI TEKEFFÜL:  Satıcı taraf sözleşme konusu ürünü sağlam, eksiksiz ve sözleşmede belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı taraf, sözleşmenin konusu olan ürünün bildirilen niteliklerinin satılanda bulunmaması, nitelik veya niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde maddi, hukuki veya ekonomik ayıpların bulunmasından sorumludur. Alıcı taraf, teslim aldığı taşınır malı makul süre içinde gözden geçirmekle yükümlüdür. Satılan taşınır malda satıcının sorumluluğunu gerektiren bir ayıp görürse uygun süre içinde satıcıya bildirimde bulunmalıdır.  Satıcı taraf sözleşmenin kurulduğu sırada alıcı tarafından bilinen ayıplardan sorumlu değildir. Alıcı taraf satın aldığı üründe ayıp olması halinde satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönebilir, satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinde indirim isteyebilir, aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olacak şekilde satılanın ücretsiz onarılasını isteyebilir veya imkan var ise satın alınan ürünün ayıpsız benzeri ile değiştirilmesini talep edebilir.

10.3- MÜCBİR SEBEPLER: Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülemeyen tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkması ile taraflardan birinin veya ikisinin sözleşme ile yükümlendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerinin önüne geçen durumları mücbir sebep olarak nitelendirilir. Mücbir sebep hallerinin (doğal afet, savaş, terör, salgın, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, grev, lokavt, üretim tesislerinde önemli ölçüde arıza vs.) var olması durumunda mücbir sebepten dolayı borcunu ifa edemeyen taraf diğer tarafa durumu derhal yazılı olarak bildirecektir.   
 

MADDE 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu Mesafeli Satış Sözleşme ile ilgili çıkacak ihtilaflarda; her yıl Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değere kadar Alıcı’nın yerleşim yerindeki ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl veya İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, söz konusu değerin üzerindeki ihtilaflarda ise Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 

MADDE 12- TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı’nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı’nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı’nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.
 

MADDE 13 - BİLDİRİMLER VE DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, Websitesi’nde yer alan Hesabım>İletişim&mTalep Formları veya kayıtlı elektronik posta aracılığıyla yapılacaktır. Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca gönderilen tebligat ve bildirimler ‘kayıtlı elektronik posta adresine’’ e-posta ile gönderildiği takdirde geçerli sayılacaktır.  

Alıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı Necixs resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

MADDE 14- YÜRÜRLÜK

14 (on dört) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak, …… tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK Sözleşmesini inceleyebilirsiniz.