ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar

a) www.necixs.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Kazım Karabekir Mah. 2.Kibar Sk. No: 29 İç Kapı No: 4 Yıldırım/BURSA adresinde mukim Necixs Tekstil Paz. San Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle Necixs olarak anılacaktır).

b) www.necixs.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye” olarak anılacaktır.)

İş bu üyelik sözleşmesinde Necixs ile Üye münferiden ‘Taraf’ ve müştereken ‘Taraflar’ olarak anılacaktır.
 

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Necixs’in sahip olduğu internet sitesi www.necixs.com (‘Site’)den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.
 

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, www.necixs.com internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru ve güncel olduğunu, kullanıcı statüsünün tesisi sırasında sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin derhal güncelleneceğini bildiğini kabul ve beyan eder. Üye Necixs’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, 18 yaşını doldurmuş olduğu ve iş bu sözleşmeyi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Üye Site ’ye bir işletme adına erişiyor olması halinde, buna ilişkin gerekli yetkiyi haiz olduğunu kabul ve beyan eder.Necix’s tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Necixs’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Necix’s in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye www.necixs.com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, www.necixs.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye ayrıca Hesap Sayfası'na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

3.5. www.necixs.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Necixs’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Necixs’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.6.1 - Necixs, üye tarafından kendisi ile paylaşılacak olan ve 6698 sayılı yasa ve ilgili sair yasalar kapsamında Kişisel Veri olarak tanımlanan her türlü veriyi ancak ve sadece işbu sözleşmenin ifası ve yasal düzenlemeler kapsamında kullanmakla yükümlüdür. işbu sözleşmenin ifası sırasında öğrendiği bilgilerin gizliliğini sağlamak, bu hususta her önlemi almak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için her türlü önlemi almakla yükümlüdür. Necixs, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde resmi makamlarla paylaşabilecektir.

3.6.2 - Üye tarafından Web Sitesi’nde Üyelik oluşturmak veya Web Sitesi’nden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Web Sitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya Ziyaretçi ’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Necixs ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasına ve Çerez (Cookie) Politikasına uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler Üye’ ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla Necixs ve iştirakleriyle paylaşılacaktır.

3.7 Necixs, web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye www.necixs.com web Sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.8 Necixs kontrolü dışında gerçekleşen, Mücbir sebepler olan Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Necixs kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Necix’in işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Necixs ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

3.9 Necixs üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Web Sitesi’nde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Web Sitesi’nde ilan ederek tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ve geçerlilik ifade edecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İş bu üyelik sözleşmesi üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

3.10 Taraflar, Necixs’e ait tüm resmi defter, ticari ve bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.11 Necixs, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’ lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

3.12 İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Necixs bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Necixs’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
 

4. Fikri Mülkiyet Hakları

4.1 Site ve Uygulama üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Necixs’e aittir. Necixs.com markası ve logosu, Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Necixs tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Necixs’in mülkiyetindedir. Üye, Necixs’in veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Necixs’in izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

4.2 Üye hiçbir şekilde ve nedenle Site ’yi veya Uygulama ’yı  bütünü ya da bir kısmını kopyalama, değiştirme, çoğaltma, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme ve sair şekillerde Site üzerindeki yazılımın kaynak koduna ulaşma, Site’den işleme eser oluşturma hakkına sahip değildir. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Necixs’in fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Necixs ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.
 

5. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Necixs tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Necixs, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak askıya alma,  fesih dava ve takip haklarına sahiptir. Fesih Halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir.
 

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.
 

7. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. 7 (yedi) maddeden ibaret işbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK Sözleşmesini inceleyebilirsiniz.